Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vereniging Be Brave Create Memories (hierna genoemd BBCM). Op lidmaatschap bij BBCM zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 1  Inschrijving, opzegging en adreswijzigingen

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar of minimaal één kalenderkwartaal. Door inschrijving is het lid verplicht het volledige lesgeld van de gekozen periode te voldoen. Selectieleden confirmeren zich voor een heel jaar en kunnen niet tussentijds opzeggen. Voor hen is betaling per kwartaal ook mogelijk.

2. Een jaar loopt vanaf jan tot en met dec.

3. Indien de inschrijving midden in een kalenderjaar plaatsvindt, wordt de startdatum van het lidmaatschap de eerste dag van de inschrijving. Dit betekent dat voor het hele kalenderjaar contributie verschuldigd is. Hierop zijn geen uitzonderingen.

4. De verschuldigde contributie wordt geïncasseerd via automatische incasso.

6. Opzeggen kan bij de ledenadministratie. Bij jaarbetaling uiterlijk tot 2 weken voor het einde van het jaar. Is te laat opgezegd, dan is de volledige contributie voor de nieuwe periode verschuldigd.

7. Opzegging tijdens de contributieperiode is mogelijk.

8. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie via info@bbcmadventures.nl.  Persoonlijk afmelden wordt door de leiding op prijs gesteld, maar leidt niet tot opzegging bij de ledenadministratie.

9. Adres- en mailadreswijzigingen moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na verhuizing schriftelijk zijn door gegeven aan de ledenadministratie via info@bbcmadventures.nl.

Artikel 2  Betalingsvoorwaarden

1.Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de contributie voor het nieuwe contributiejaar vastgesteld.

2. De betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso aan het begin van het kalenderjaar. De jaarlijkse incasso vindt plaats rond 27 dec. Het nieuwe lid machtigt BBCM via het inschrijfformulier.

3. BBCM heeft het recht om bij het uitblijven van de betaling na aanmaning, het desbetreffende lid uit te sluiten van de activiteiten. Indien men niet in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen, dient tijdig contact opgenomen te worden met de penningmeester via info@bbcmadventures.nl.

Artikel 3  Toestemming foto’s en andere beeldopnames

Op het inschrijfformulier wordt door het lid of zijn/haar ouders/verzorgers wel of geen toestemming gegeven voor het gebruik van foto’s en andere beeldopnames en ontvangst van de nieuwsbrief volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit mei 2018.

Artikel 4  Aansprakelijkheid

1.BBCM is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die plaatsvindt op de locaties waar BBCM haar activiteiten uitvoert of activiteiten organiseert, tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens BBCM die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van BBCM als organisator dient te worden betracht.

2. Evenmin is BBCM aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les, wedstrijd of activiteit etc door het niet in acht nemen van de aanwijzingen van BBCM en de leiding.

Artikel 5 Risico-acceptatie

1.Het lid is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van de sporten die BBCM aanbiedt. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens of na afloop van het bijwonen van een les en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling.

2. Het lid neemt deel aan de activiteiten voor eigen rekening en risico.

Artikel 6  Verzekeringen

1.Ieder lid is via BBCM automatisch verzekerd voor ongevallen tijdens de door BBCM georganiseerde activiteitein of reizen.

Artikel 7 Annuleren van inschrijving voor activiteiten

BBCM organiseert korte reizen naar bijvoorbeeld bouldergebieden. Hiervoor dient men zich tijdig in te schrijven en een aanbetaling te voldoen. Heeft men een gegronde reden om toch van deze inschrijving af te zien, kan men tot twee weken van tevoren afzien van de aanmelding en de aanbetaling teruggestort krijgen. Meldt iemand zich minder dan twee weken van tevoren af, dan stort BBCM de helft van de aanbetaling terug.  

Artikel 8  Slotbepalingen

1.De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

2. Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlandse Recht van toepassing. De Nederlandse rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Versie augustus 2022